Algemene gebruiksvoorwaarden van de website Aganeri

Voorwoord:

AGANERI biedt via zijn website een dienst aan voor online reclame, commerciële promotieaanbiedingen en een dienst voor de aankoop van gegevens.

Artikel 1. Identificatie van de partijen en voorwerp van onderhavige voorwaarden

Onderhavige bepalingen regelen, in het kader van het gebruik van de website (en de daar aangeboden diensten) uitgebaat door AGANERI en die op dat webadres toegankelijk is, de verhoudingen tussen:

 • Enerzijds, het bedrijf Ergon Finance sprl met hoofdkantoor te:
  Avenue Maupassant, 17 – 1300 Waver en ingeschreven bij de KBO onder nummer BE 0467.217.722
  bedrijf dat het merk en de website www.aganeri.be beheert.

  Hierna, ‘‘AGANERI” genaamd;
  Eveneens “de Dienstverlener” genaamd

 • Anderzijds, de afnemers van de aangeboden diensten,

  Hierna “de gebruikers” genaamd:
  Waarbij de gebruikers alle personen zijn die de website van AGANERI bezoeken of er zich op inschrijven,
  Hierna “de bedrijven” genaamd:
  Waarbij de bedrijven de adverteerders zijn. De verantwoordelijken van de bedrijven worden eveneens beschouwd als gebruikers.

Onderhavige algemene voorwaarden regelen het gebruik van alle mogelijkheden die de website www.aganeri.be biedt, de verschillende pagina’s van de sociale netwerken die Aganeri voorstelt, alsook het gebruik van de daar aangeboden diensten. Elke gebruiker van de website verbindt zich er dus toe om ze na te leven.

Artikel 2. Kennisname en aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden

Door de website van AGANERI te gebruiken en te raadplegen, stemmen de gebruikers onmiddellijk, automatisch en onvoorwaardelijk in met onderhavige algemene voorwaarden waarvan ze kennis hebben genomen.

Door te website te bezoeken, te verkennen, te indexeren of door hem op welke andere manier ook te gebruiken, gaat de gebruiker akkoord met onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

Afwezigheid van opzegtermijn: Indien de dienst geleverd wordt vóór de opzegtermijn van 7 dagen verstreken is, kan de consument de overeenkomst niet opzeggen.

Onderhavige voorwaarden zijn permanent beschikbaar op de website van AGANERI, in Pdf-formaat.

Wegens de noodzaak om steeds weer tegemoet te komen aan de vraag van de gebruikers, zorgt AGANERI ervoor dat de modaliteiten en de omvang van zijn dienstenaanbod permanent aangepast en verbeterd worden. De geldende regelgeving kan bovendien eveneens veranderen. AGANERI kan dus onderhavige algemene voorwaarden op gelijk welk moment wijzigen, afhankelijk van de evolutie van zijn eigen noden en de omgevingsverplichtingen. De nieuwe voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment van publicatie op de website van AGANERI. Gebruikers die de website van AGANERI bezoeken, worden geacht om de geldende voorwaarden na te kijken tijdens hun bezoek. Niettemin zal AGANERI, ten behoeve van de transparantie, de geregistreerde gebruikers verwittigen over elke belangrijke verandering. Alle geregistreerde gebruikers zullen namelijk een melding ontvangen over elke belangrijke verandering van de contractvoorwaarden en dit op het e-mailadres dat vermeld staat op hun registratieformulier. Toch is deze informatie geen voorafgaande voorwaarde voor de afdwingbaarheid van de nieuwe algemene voorwaarden en gaat het louter om een commerciële geste van AGANERI. Indien de gebruiker niet akkoord gaat met de nieuwe algemene voorwaarden, dient hij zijn account te sluiten. Indien hij dit niet doet, wordt hij geacht de nieuwe versie van de algemene voorwaarden te aanvaarden.

Artikel 3. Gebruik van de website van AGANERI door minderjarigen, tijdens een inschrijving

De website van AGANERI is enkel toegankelijk mits inschrijving voor meerderjarigen volgens de Belgische wetgeving, zijnde personen die ouder dan 18 jaar zijn op het moment van inschrijving op de diensten aangeboden door AGANERI.

De ouders zijn burgerlijk aansprakelijk voor de eventuele schade berokkend door hun minderjarige kinderen in geval van frauduleus gebruik van de diensten aangeboden via de website van AGANERI.

Artikel 4. Verplichtingen van de gebruiker

(i) Mededeling van informatie en profiel (accountgegevens)

De gebruikers dienen aan de dienstverlener juiste informatie te bezorgen over zichzelf (natuurlijk persoon, rechtspersoon, identiteit, contactgegevens, leeftijd, rekeningnummers, adressen, enz.) en die regelmatig te updaten.

Tijdens een inschrijving verbindt de gebruiker zich ertoe om zijn persoonlijke gegevens (e-mail, adres, telefoon, URL, enz.) enkel in te vullen in de daartoe voorziene veldjes en zorgt hij er in het algemeen voor dat de veldjes passend ingevuld worden. Het is immers belangrijk voor de goede werking van de website van AGANERI en de financiële transfers, dat de databanken betrouwbaar zijn, hetgeen de medewerking van de gebruikers vereist.

Het is verboden voor de gebruikers om zich de identiteit van derden onrechtmatig toe te eigenen of om persoonsgegevens van iemand anders te gebruiken (foto, e-mail, adres, telefoon, URL, enz.) op de website van AGANERI.

De website van AGANERI wenst een zekere mate van fatsoen te behouden in zijn online inhoud. Het is bijgevolg verboden voor de gebruikers om de tools die hen ter beschikking gesteld worden, te gebruiken voor de verspreiding van seksuele en/of pornografische inhoud of voor de promotie van seksuele activiteiten, meer bepaald door specifieke profielen hiervoor te creëren of door hun profiel in die zin uit te bouwen, door messaging tools te gebruiken, enz.

AGANERI behoudt zich het recht voor om onmiddellijk en zonder enige compensatie alle advertenties weg te halen en/of onmiddellijk elke gebruiker die de dienst gebruikt voor ongeoorloofde doeleinden (inbreuk op de intellectuele eigendom, poging tot afpersing, aantasting van de goede zeden…) of voor doeleinden die strijdig zijn met onderhavige overeenkomst, te verbieden de dienst te gebruiken.

AGANERI behoudt zich het recht voor om een advertentie zonder enige compensatie te weigeren of te schrappen indien ze duidelijk indruist tegen de goede zeden of welk eigendomsrecht ook schendt. Publiciteit voor pornografische doeleinden is verboden.

(ii) Verboden handelingen

Om de servers van de website van AGANERI niet te overbelasten en ervoor te zorgen dat de rechten van alle gebruikers gerespecteerd worden, is het strikt verboden om de door AGANERI ter beschikking gestelde tools te gebruiken voor de volgende doeleinden of om er rechtstreeks of onrechtstreeks toe bij te dragen:

 • Een mailingcampagne (reclame, polemiek, petities, politieke meningen, kettingbrieven, hoaxen, enz.);
 • - Handelingen die erop gericht zijn de belangen van iemand anders te schaden (belediging, eerroof, verspreiden van obscene boodschappen, geruchten, pesterijen, enz.);
 • - Ongeoorloofde activiteiten.
Artikel 5. Rol van AGANERI

AGANERI doet al het mogelijke opdat de website dag en nacht toegankelijk zou zijn, met het beste gebruiksgemak. Niettemin is AGANERI in alle opzichten enkel verplicht tot een middelenverbintenis die in verhouding moet zijn tot de diensten voor de gebruikers en verbindt het zich slechts tot wat de SLA van zijn webhost garandeert.

AGANERI oefent op geen enkele manier controle uit over en maakt ook geen selectie (moderatie, enz.) van de inhoud en/of voorstelling van aanbiedingen en inhouden verspreid op de website van AGANERI, met uitzondering van de aanbiedingen die verboden zijn in de overeenkomst tussen de gebruiker en Aganeri (aanbiedingen van pornografische aard, aanbiedingen die lasterlijk zijn, enz.…). De gebruiker is diegene die verantwoordelijk is voor de verspreiding van zijn aanbiedingen.

AGANERI kan dus in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schending van de rechten van een derde wegens de inhoud of de aanbieding van een profiel of advertentie.

De verkopen en overeenkomsten die plaats vinden door middel van de commerciële aanbiedingen op de website worden rechtstreeks gesloten tussen de gebruikers van de dienst van AGANERI. AGANERI komt op geen enkele manier tussen in de relatie tussen gebruikers en biedt bijgevolg geen enkele garantie.

Artikel 6. Vrijwaring tegen uitwinning

De gebruiker garandeert dat de inhouden geleverd aan de dienstverlener met het oog op het gebruik op de website van AGANERI (inhoud, boodschappen, enz.) rechtmatig hiertoe gebruikt mogen worden en geen rechten van derden schenden.

De gebruiker zorgt er meer bepaald voor dat hij overdracht van rechten of de vereiste toelatingen bekomen heeft van de houders van de auteursrechten (zelfstandige ontwerpers, gemachtigden…) die betrokken waren bij de fabricatie van de elementen gebruikt voor de inhouden die aan de dienstverlener bezorgd werden, met het oog op de verspreiding via de website van AGANERI.

De gebruiker dekt bijgevolg AGANERI in tegen elk derdenbeding wegens het niet naleven van hun rechten. De gebruiker zal meer bepaald op zich nemen:

 • alle schadevergoedingen en intresten die aan derden verschuldigd zijn, met inbegrip van erelonen voor advocaten en alle onkosten betreffende een eventuele gerechtelijke procedure, zoals bijvoorbeeld gerechtsdeurwaarderkosten of kosten van een gerechtsdeskundige, procedurekosten;
 • alle onkosten betreffende de verdediging van de belangen van AGANERI (juridische en technische adviseurs, of het nu om een gerechtelijke procedure gaat of niet – waarbij AGANERI de vrije keuze van adviseurs wordt gelaten - , onkosten betreffende de tussenkomst van derden in het kader van de regeling van het geschil, onkosten verbonden aan een eventuele arbitrage- of bemiddelingsprocedure);
 • alle onkosten betreffende de onmiddellijke vervanging van het materiaal van AGANERI dat in beslag zou zijn genomen of het voorwerp zou uitmaken van enige andere maatregel die het materiaal definitief of tijdelijk onbruikbaar zou maken voor AGANERI;
 • elke commerciële of andere schade die AGANERI geleden heeft door de eis van derden.
Artikel 7. Intellectuele eigendom en sui generis- recht

De website van AGANERI, met inbegrip van zijn concept, zijn ontwerp, zijn interface, zijn databanken, zijn benaming en zijn domeinnamen, is integraal en exclusief eigendom van AGANERI.

De website van AGANERI en alle andere domeinnamen onder de naam AGANERI of om het even welk onderdeel ervan mogen slechts na schriftelijke voorafgaande toelating van AGANERI integraal of gedeeltelijk gereproduceerd of meegedeeld worden aan het publiek.

De gebruikers mogen de website en de verschillende rubrieken enkel raadplegen en de pagina’s ervan enkel afdrukken voor strikt persoonlijk gebruik.

De gebruiker verleent aan de dienstverlener een gratis, niet-exclusieve licentie voor alle inhouden gebruikt door de gebruiker op de website van AGANERI. Elke reproductie, aanpassing en mededeling aan het publiek die nodig is voor de werking van de website van AGANERI valt onder deze licentie.

Deze licentie heeft betrekking op de familienaam en op elk element dat de gebruiker heeft doorgegeven. Ze is wereldwijd bruikbaar en is geldig zolang de gebruiker de advertentie op de website van AGANERI ter beschikking stelt.

Artikel 8. Sancties

Indien de gebruiker de gebruikslimieten niet naleeft van de gegevens waar hij toegang toe krijgt via de website van AGANERI, behoudt AGANERI zich het recht voor om deze toegang te schorsen en zelfs definitief onmogelijk te maken bij herhaaldelijke tekortkomingen. Een dergelijke tekortkoming wordt als een zware fout beschouwd waarvoor de onmiddellijke ontbinding geoorloofd is zonder voorafgaande ingebrekestelling of zonder dat een voorafgaande gerechtelijke beroepsprocedure nodig is, zonder afbreuk te doen aan enige verschuldigde schadevergoedingen en intresten voor enige schade geleden door AGANERI ten gevolge van die tekortkoming.

Dezelfde sancties zijn van toepassing indien er een inhoud prima facie als onwettig geïdentificeerd wordt.

In deze twee hypotheses behoudt AGANERI zich bovendien het recht voor om de uitvoering van zijn eigen verplichtingen op te schorten.

Artikel 9. Bewaring van identificatiegegevens en mededeling aan derden

In overeenstemming met artikel 21, §2, van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, is AGANERI verplicht om “de bevoegde gerechtelijke of administratieve autoriteiten op hun verzoek informatie te verstrekken waarmee de afnemers van hun dienst kunnen worden geïdentificeerd (…)”.

Bijgevolg behoudt AGANERI zich de mogelijkheid voor om aan elke bevoegde gerechtelijke of administratie autoriteit die hiertoe een aanvraag indient, alle gegevens over te maken waarmee de gebruikers kunnen worden geïdentificeerd.

Bovendien kan AGANERI deze gegevens overmaken aan elke derde die een schriftelijke klacht zou sturen waarin melding wordt gemaakt van ongeoorloofde inhouden verspreid via AGANERI voor rekening van een gebruiker, indien die klacht hem niet duidelijk onredelijk lijkt. Vooraleer die informatie aan de derde over te maken, informeert AGANERI de gebruiker over de inhoud van de klacht en de identiteit van de aanklager.

Artikel 10. Intrekking van twijfelachtige inhoud en niet-aansprakelijkheid

AGANERI kan op vraag van derden of op verzoek van een gerechtelijke of politionele overheid de toegang tot alle of een deel van de gegevens en/of informatie aanwezig op de servers voor rekening van de gebruiker onmogelijk maken, indien AGANERI geïnformeerd wordt over het onwettige karakter van deze gegevens en/of informatie.

In overeenstemming met artikel 20 van de wet van 11 maart 2003 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij, is AGANERI verplicht om bij kennisname van het onwettige karakter van inhouden opgeslagen voor rekening van de gebruiker, de toegang tot die inhouden onmogelijk te maken en hierover de procureur des konings te informeren.

In die hypotheses heeft de gebruiker geen recht op enige schadevergoeding vanwege AGANERI. Indien blijkt dat de gegevens en/of informatie die ontoegankelijk werden gemaakt door AGANERI toch wettelijk zijn, dan dient de gebruiker bij de derde partij die klacht had ingediend schadevergoeding te vragen voor de eventuele geleden schade. AGANERI is dus geenszins aansprakelijk voor het opvolgen van de verzoeken van een derde of van een gerechtelijke of politionele overheid wegens het schijnbaar onwettige karakter van twijfelachtige informatie en/of gegevens.

AGANERI dient gelijkaardig te handelen indien het kennis neemt van het duidelijk onwettige karakter van een inhoud. In dat geval en zelfs wanneer AGANERI handelt uit eigen beweging, kan de gebruiker geen enkele schadevergoeding eisen, zelfs niet in geval van zware fout.

Artikel 11. Bescherming van de privacy

De privacyclausules van de website van AGANERI zijn beschikbaar in PDF-form op onze website en maken integraal deel uit van onderhavige algemene voorwaarden.

Rekening houdend met de kenmerken van het internetnetwerk, is de informatie verspreid op de website van AGANERI wereldwijd vrij toegankelijk en is de gebruiker zich daar bewust van. Hij is er zich eveneens van bewust dat bepaalde pagina’s of gegevens op andere servers dan die van AGANERI kunnen staan, zelfs lang nadat hij ze verwijderd heeft van de website van AGANERI zelf. AGANERI is geenszins aansprakelijk voor de verspreiding van informatie (teksten, foto’s) via andere dragers, onder meer via zoekrobots.

De gebruikers kunnen hun AGANERI-account linken aan hun verschillende sociale media-accounts (Facebook, …) en via AGANERI zaken publiceren op deze verschillende accounts. AGANERI heeft geen enkele controle op de privacyregels van die verschillende sociale netwerken die de gebruiker geacht is te kennen en te aanvaarden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid van AGANERI

AGANERI doet al het mogelijke opdat de website dag en nacht toegankelijk is, met het beste gebruiksgemak.

Er wordt aan herinnerd dat AGANERI in alle opzichten slechts een middelenverbintenis heeft. Rekening houdend met het gratis karakter van de diensten aangeboden door AGANERI aan de niet ingeschreven gebruikers en behoudens andersluidend beding, kan AGANERI slechts aansprakelijk gesteld worden in geval van zware fout en enkel voor directe schade. In dat geval is de aansprakelijkheid van AGANERI beperkt tot een bedrag van maximum 250 EUR. AGANERI kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige indirecte schade (verlies van een verkoopkans, reputatie, enz.).

Een technisch probleem zoals een virus, een bug, een kwaadwillende indringer of het niet functioneren van de website en/of van de software of databanken die ze bevat, kan echter niet volledig worden uitgesloten. AGANERI kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door de gebruikers wanneer ze de hele website of een deel ervan raadplegen of de inhoud volledig of gedeeltelijk downloaden, zelfs in geval van zware fout. AGANERI zal niettemin aansprakelijk zijn voor schade geleden door de gebruikers als deze aantonen dat hun schade een gevolg is van een opzettelijke fout van AGANERI.

Indien AGANERI dit nuttig vindt om de kwaliteit van de aangeboden diensten te garanderen, heeft het de mogelijkheid om de toegang tot de website van AGANERI te onderbreken voor onderhoudswerken. De gebruikers zijn zich bewust van de noodzaak om de website regelmatig te onderhouden. Bijgevolg kan AGANERI in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eender welke schade die het gevolg zou zijn van een onderbreking van de diensten wegens onderhoudswerken van de website van AGANERI, zelfs in geval van een zware fout van AGANERI.

AGANERI is een platform voor reclame, advertenties, aanbiedingen en de aankoop van gegevens. De gebruiker heeft dus als enige de redactionele verantwoordelijkheid over de advertenties (in de advertenties staan de aanbiedingen) die hij via de website van AGANERI verspreidt. Enkel en alleen de gebruikers horen de juistheid en de wettigheid te controleren van de verspreide informatie. AGANERI kan dus in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke inbreuk op de rechten van een derde wegens de inhoud of de aanbieding van een advertentie.

Als de gebruiker zich benadeeld voelt door de inhoud van een advertentie, kan AGANERI als webhost dus in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden. De gebruiker dient elke klacht te richten tot de eigenaar van de advertentie, wiens identiteit vermeld staat op de advertentie in kwestie.

AGANERI controleert niet of de vermeldingen in de advertenties juist zijn. AGANERI controleert evenmin de kwaliteit van de advertenties en ook niet hun rechtsbevoegdheid in verband met wat er in de gepubliceerde advertenties wordt aangeboden. AGANERI komt immers op geen enkele manier tussen in de te sluiten transactie tussen de eigenaar van een advertentie en de gebruiker.
De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn toegangscode tot de diensten. Bijgevolg is de gebruiker aansprakelijk voor elke handeling die via zijn toegang gesteld werd.

In bepaalde rubrieken bevat de website van AGANERI hyperlinks naar websites die uitgegeven en/of uitgebaat worden door derden. AGANERI is niet aansprakelijk voor de wettigheid, de kwaliteit of de juistheid van de inhoud van deze websites. De toevoeging van een link naar een website van derden betekent in geen enkel geval dat hun inhoud goedgekeurd of bevestigd wordt. Bijgevolg zijn enkel de uitbaters en/of uitgevers van deze websites verantwoordelijk voor het naleven van de wetgeving en regelgeving die van toepassing is op hun activiteiten en op de producten en diensten die eventueel worden aangeboden op hun websites.

AGANERI is niet aansprakelijk voor handelingen of verzuim en ook niet voor de inhoud van de algemene voorwaarden van de andere sociale media die de gebruiker eventueel kan linken aan zijn AGANERI-account.

Artikel 13. Onderaanneming en overdracht van overeenkomst

Indien het dit wenselijk acht, staat het AGANERI vrij om alle of een deel van de taken die de gebruiker hem heeft opgedragen uit te besteden aan derden naar keuze.

De overdracht van alle activiteiten van AGANERI of een deel ervan is, ongeacht de vorm van de juridische transactie (inbreng in een vennootschap, overdracht van bedrijfstak…), eveneens uitdrukkelijk toegelaten voor AGANERI.

Artikel 14. Volledigheid, afwezigheid van verzaking en gedeeltelijke ongeldigheid

Onderhavige algemene voorwaarden bevatten de volledige verbintenissen van de partijen. Geen enkel document, ontwerp, briefwisseling of document van welke aard ook mag worden ingeroepen om te proberen het bestaan van een andere of bijkomende verbintenis af te leiden ten opzichte van de verbintenissen onderschreven in onderhavige voorwaarden.

Geen enkele handeling, gedrag, tolerantie of verzuim vanwege AGANERI mag worden geïnterpreteerd als een verzaking, ook niet gedeeltelijk, vanwege AGANERI, aan de strikte en volledige uitvoering van onderhavige algemene voorwaarden en van de specifieke voorwaarden die ze vervolledigen.

In geval van ongeldige verklaring, niet-tegenwerpbaarheid of gedeeltelijke of totale ongeldigheid van een of andere clausule van onderhavige voorwaarden, zullen de partijen te goeder trouw een overeenkomst proberen te onderhandelen met daarin enkele wijzigingen die een gelijkwaardig economisch effect hebben als de bepaling in kwestie. De partijen komen bovendien overeen dat in elk geval de andere bepalingen van onderhavige voorwaarden hierdoor op geen enkele manier beïnvloed worden en ze dus onverminderd van kracht blijven.

Enkel de Franse versie van deze algemene gebruiksvoorwaarden van de website is bindend.
In geval van verschillen of tegenspraak tussen de Franse versie en alle andere vertalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden van de website, primeert de Franse versie.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechterlijke instantie

In geval van geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Nijvel bevoegd. Enkel de Belgische wet is van toepassing.